Saker att tänka på

Att tänka på när du kontaktar en fotograf:
(källa SSF) Svenska Fotografers Förbund

För att få önskad bild måste bildköparen göra tydligt för fotografen vad bilden ska förmedla, hur och i vilket sammanhang den ska användas och övriga förutsättningar. Fotografen behöver tid för att söka lösningar och resurser för att genomföra bildidén. Tiden är ofta den begränsande faktorn. För ett bra resultat, planera fotograferingen i god tid.

Tid är pengar. En bra bild kostar ibland mycket pengar. Men en bra bild för rätt ändamål och vid rätt tid bidrar ofta med värden som inte kan översättas i pengar.

Ibland missuppfattas fotografens prissättning, särskilt av ovana bildköpare. Ett dagsarvode kan tyckas orimligt högt, men det är sällan som ens hälften av en heltidsanställds årsarbetstid kan debiteras på kund.

Precis som för andra själsvständiga konsulter måste övrig oersatt tid användas till vidareutbildning, testning av material, programvaror och utrustning, administration av det egna företaget m.m. Till skillnad mot många konsulter har fotografen ofta höga kostnader för lokal och utrustning. Bland annat kräver den digitala tekniken tunga, årliga nyinvesteringar. Fotografens särskilda specialitet eller skicklighet och fotografens svårighetsgrad påverkar också arvodet.

Det som ingår i det totala fotograferingsarvodet är ersättning dels för produktion – arvode, material, utlägg – dels för rätten att använda bilden på det sätt och i den omfattning som överenskommits. Ibland är ersättningen för användningsrätten inkluderad i arvodet, ibland debiteras den separat. Det sistnämnda är vanligt vid omfattande användningsområde/ -tid.

Vill köparen senare återanvända bilden eller utöka användningsområdet krävs fotografens tillstånd.

Fotografens namn ska alltid anges i enlighet med god sed. Vid utebliven namnangivelse har fotografen rätt till skadestånd

Läs prisbilden i bifogad PDF 2020 från Svenska Fotografers Förbund